Mate Kitchen

Правила и условия за участие в играта
„ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“


1. ПРЕДМЕТ

Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Играта под мотото „Познай какво се готви?“ („Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, Участници в Играта.
 

2. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Играта е „Мейт България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 202280811, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Павлово, ул.Света Екатерина 3. Организаторът е възложил определени дейности във връзка с Играта на „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК: 203999626.
 

3. МЯСТО И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ. КОМУНИКАЦИЯ

3.1. Играта „Познай какво се готви?“ се организира и провежда на територията на Република България на интернет адрес https://matekitchen.com/

3.2. Играта стартира в 00.00 ч. на 02.03.2020 г. и приключва в 23.59 ч. на 26.04.2020 г. („Период на провеждане“).

3.3. Настоящите Правила ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Mate Кitchen (https://matekitchen.com/) и ще са достъпни за целия Период на провеждане на Играта.

3.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, включително Периода на провеждане, като промените влизат в сила от датата на публикуването им в интернет на адрес https://matekitchen.com/, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. Участниците в Играта се съгласяват сами да проверяват на посочения адрес за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.
 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в Играта има всяко физическо лице с местоживеене в България, което е навършило 18-годишна възраст към датата на участието си. Не могат да участват в Играта служителите на „Мейт България“ ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Играта „Познай какво се готви?“ не е обвързано с покупка.

5.2. С регистрацията си за участие в Играта Участникът декларира, че е запознат с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

5.3. За да участва в Играта, Участникът трябва да отговори на поставените в Периода на провеждане на Играта въпроси публикувани на промоционалната интернет страница на Mate Кitchen на https://matekitchen.com/. Отговорът за всеки един от въпросите трябва да се отбележи с маркиране само срещу един от трите възможни отговора. В следваща стъпка Участикът следва да завърши регистрацията си като потвърди чрез бутон „Регистрирай“.

5.4. В началото на всяка календарна седмица Организатора на играта ще предоставя на потребителите различен въпрос свързан с „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“. За избягване на всякакви съмнения, снимката на поставения въпрос ще бъде кадър от вече излъчено предаване на Mate Kitchen – Кухня за приятели по телевизионен канал 7/8 ТВ.

5.5. Всяко лице, което отговаря на изискванията по т. 4 и т. 5 от настоящите Правила и е отговорило вярно на поставените въпроси, съгласно изискванията от т. 5.3., участва в томбола за получаване на награда от Играта.
 

6. НАГРАДА

6.1. Наградите, за които може да се участва в Играта, са следните:

6.1.1. Малки награди
Брандирани готварски престилки с лого на Mk (Mate Кitchen) – общо 80 броя за периода на Играта, разпределени на седмичен принцип, по 10 броя всяка седмица от периода на Играта, както следва:
Период 1 – 02.03 – 08.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 2 – 09.03 – 15.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 3 – 16.03 – 22.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 4 – 23.03 – 29.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 5 – 30.03 – 05.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 6 – 06.04 – 12.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 7 – 13.04 – 19.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 8 – 20.04 – 26.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки

6.1.2. Средни награди
- Таблет Leonov TAB4 8 - общо 4 броя
- Пасатор Philips ProMix – общо 2 броя за периода на Играта
Наградите ще бъдат разпределени в две тегления, както следва:

Период 1 – 02.03 – 29.03.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

Период 2 – 30.03 – 26.04.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

6.1.3. Голяма награда: Airfryer XXL Philips – 1 брой
Период – 02.03 – 26.04.2020 г включително. Тегленето и публикуването на печелившият участник ще се реализира до 72 след края на играта измежду всички участници подали минимум 1 (един) верен отговор в периода на играта.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

7.1. За да включи в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да посети интернет адрес https://matekitchen.com/ в периода между 02.03.2020 г. и 26.04.2020 г. („Период на провеждане“).

Стъпка 2: Да отговори вярно на поставения въпрос под снимката „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“

За да завърши регистрацията си и отговорът му да бъде отчетен успешно, участникът трябва:
- да маркира един от трите предполагаеми отговора
- да въведе мобилен номер
- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888123***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://matekitchen.com/
- потвърди (чрез чек-бокс), че се съгласява с политиката на съхранение и обработка на лични данни.
- да потвърди всички по-горе изредени стъпки с клик на бутон „Регистрирай“

7.2 Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.


8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, които ще изтегля печеливши на случаен принцип измежду всички участници подали верен/верни отговор/и в Играта.

Малките награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички участници подали верен отговор до 72 часа след края на всеки период описан в т. 6.1.1. Всеки участник познал верният отговор участва във всички следващи тегления до края на Играта.

8.2. След края на първи период описан в т.6.1.2 за участие в тегленето за средни награди, първо ще бъде изтеглен печеливш участник за награда 1 брой Пасатор Philips ProMix, след което ще бъдат изтеглени двама печелившите за награди - 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и накрая малки награди – Готварски престилки. Тегленето на средните награди ще се извършва измежду всички участници подали верен отговор на минимун един от предоставените четири въпроса от изминалите периоди в играта.

8.3. След края на играта първо ще бъде изтеглен печелившия участник за голямата награда - 1 брой - Airfryer XXL Philips, след което тегленията на печелившите ще преминат по начина описан в точка 8.2.
8.4. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Играта.

8.5. Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 72 часа след края на съответния период от Играта на https://matekitchen.com/ . Последните 3 символа от всеки печеливш мобилен номер (напр. 0888123***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://matekitchen.com/

8.6. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS от кратък номер 1917 на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят на посочения в съобщението телефонен номер за връзка и да потвърдят на Организатора валидни данни за доставка на наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, считано от SMS-известяването, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на Организатора.

8.7. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

8.8. Един участник може да гласува само веднъж в рамките на една календарна седмица. Всеки пореден опит след ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

8.9. Всеки верен отговор в периода на Играта увеличава възможността за спечелване на награда. Така например, ако участник е отговорил вярно на поставените въпроси от първите 4 седмици на играта, то номерът му участва 4 пъти в следващите тегления за награди описани в т.6.1.1. и т.6.1.2.

8.10. Всеки участник има право само на един опит за гласуване към конкретна седмична рецепта на тема „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“

8.11. Не се допуска замяна на наградата с паричната ѝ равностойност или с друг вид предметна награда.

 

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

9.3. Спечелилите Участници се задължават да предоставят на Организатора следните данни за получаване на наградата: име, адрес за доставка на спечелената награда и телефон за връзка. Участникът губи правото си да получи наградата в случай, че не е предоставил необходимата информация в срок от 5 дни след след обявяването на печелившия по т.8.6.

9.4. Доставката на наградата се извършва по куриер за сметка на Организатора на посочения от Участника адрес в срок до 30 дни от датата на предоставяне на данните по т.7.3. от настоящите Правила. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако в рамките 30 дневния срок Участникът не може да бъде открит на посочения адрес.

9.5. Един Участник има право да получи само една награда.
 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и/или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Мейт България“ ЕООД, както и неговите подизпълнители/партньори (включително „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД и доставчици на куриерски услуги) само и единствено за цели, свързани с тази Игра, а именно:

10.2.1. валидно участие в Играта, определяне на печеливши и установяване на контакт с тях за целите на доставката на спечелените от тях награди;

10.2.2. организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и осъществяване на комуникация в тази връзка.

10.3. Участниците в Играта предоставят личните си данни доброволно. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за пълноценно участие в Играта и/или за получаване на спечелена награда.

10.4. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

10.5. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

10.5.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;

10.5.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;

10.5.3. право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;

10.5.4. право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

10.5.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;

10.5.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване, това няма да му позволи да участва в Играта и/или да получи награда, която е спечелил.

10.6. Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора на някой от посочените контакти: лично на адрес гр. София, кв. Павлово, ул. Света Екатерина №3, office@matebg.eu и 0889255526

10.7. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.

 

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на „Мейт България“ ЕООД.

11.2. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход. „Мейт България“ ЕООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, във връзка с което печелившият е нужно да предостави своите лични данни.

11.3. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за регистрация на участие поради причина, произтичаща от: съответния интернет доставчик, отношенията между Участника и интернет доставчика, чиито услуги ползва; телекомуникационното средство, което използва Участника; местонахождението на Участника към момента на участие в Играта и покритието на мрежата на съответния интернет доставчик, чиито услуги ползва; натовареността на интернет мрежата; бавна интернет връзка; софтуерен дефект на устройството, което Участникът употребява при регистрация в Играта, както и при невъзможност за регистрация за участие поради проблеми извън контрола на „Мейт България“ ЕООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

11.4. Организаторът има право да дисквалифицира Участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Играта или при установено нарушение на настоящите Правила. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за Участника.

11.5. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на Играта, като обяви това на официалната Фейсбук страница на https://www.facebook.com/matekitchencom/ и в настоящите Правила на интернет сайта, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.6. Компаниите „Facebook“, “Instagram”както и телевизионен канал „Седем-осми ТВ“ са напълно освободени от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от тях.

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

12.1. Настоящите Правила влизат в сила в 00:00 ч. на 02.03.2020 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Играта и до връчване на наградата на печелившия Участник. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Правила в Периода на провеждане, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на официалната Фейсбук страница на https://www.facebook.com/matekitchencom/.

12.2. Настоящите Правила представляват пълните Правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Играта и участието в нея. По отношение на Правилата и на Играта като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

12.3. Всички спорове между Организатора и Участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.