Matekitchen.com e виртуално кулинарно пространство, в което се публикуват авторски рецепти под формата на текст, видео и снимков материал, полезни съвети и новини. Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Защитата и поверителността на Вашите лични данни е от особено значение за нас.

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме от посетителите на нашия уебсайт. Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща, пощенски адрес или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, напр. броят на потребителите на интернет сайта не попада в този обхват.

Matekitchen.com уважава и зачита неприкосновеността на личния живот на всички потребители на уебсайта. Настоящата политика за защита на личните данни описва начините и условията, при които Matekitchen.com обработва и използва Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете тази политика за защита на личните данни, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

Приложимо законодателство към тази Политика за защита на личните данни е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отменяне на Директива 95/46 / ЕО („Общ регламент за защита на данни“ или „ОРЗД “) и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.

Кои сме ние?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България е „Мейт Кичън ЕООД “ ЕООД (наричано по-долу Мейт Кичън или Дружеството).

„Мейт Кичън“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202280811, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ж.к. Еленово, бл.33, вх.А, ап.10.

Как да се свържете с нас?

В случай, че имате въпроси и/или искания, свързани с Ваши лични данни, които Дружеството обработва, може да се свържете с нас на адрес адрес: гр.Благоевград, ж.к. Еленово, бл.33, вх.А, ап.10, email: cook@matekitchen.com.    

Мейт Кичън уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, обработвани от Дружеството, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява политиката за защита на личните данни?

Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Мейт Кичън включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за защита на личните данни?

С тази Политика за защита на личните данни Мейт Кичън декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво представляват личние данни?

Всяка информация и данни, чрез които може да се идентифицира физическо лице, пряко или непряко попада под дефиницията за лични данни.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ и др.

„Чувствителни лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Данни относно специални категории субекти“ са данни, отнасяши се до специални категории субекти (например лични данни на деца), за които Мейт Кичън полага допълнителни мерки за защита.

Какви лични данни събира Мейт Кичън за вас?

Категории лични данниВидове
Информация за ВасИме, презиме, фамилия
КонтактиЕлектронна поща, интернет страница
Технически данниТехнически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата
Бисквитки (Cookies)Данни, събирани от Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви
Други данниДруги лични данни, които може да предоставите свободно чрез публикуването на коментар в уеб-страницата ни

Мейт Кичън не събира чувствителни категории лични данни, тъй като такива не са необходими за използването на нашия уебсайт. В случай, че чувствителни категории лични данни бъдат предоставени от Вас в хода на комуникацията Ви с Дружеството или публикуването на коментар на уеб-страницата ни, то същите ще бъдат изтрити в максимално кратки срокове, след като бъде установано обработването им.

На какво основание Мейт Кичън обработва личните ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Мейт Кичън събира лични данни след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването, изразено посредством доброволното споделяне на коментар или участие в томбола и/или игра, организирана от Дружеството.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като се свържете с нас или използвате формата за контакт, достъпна на нашия уеб сайт.

Мейт Кичън може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за гарантиране на надлежното функциониране на уеб сайта ни, както и с цел да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим функционалностите на нашата уеб-страница;
 • За да можем да организираме томболи и/или игри, в които посетителите на нашия уебсайт да могат да участват, съответно да печелят награди;
 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим уеб базираното съдържание, към което имате интерес.

По какъв начин обработваме личните ви данни?

При осъществяване на посещение на уебсайта от Ваша страна, Мейт Кичън обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уебсайт или публикуването на коментар;
 • чрез осъществяване на email кореспонденция между наши служители и Вас;
 • чрез използване на нашата Facebook страница;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

Мейт Кичън се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на законови задължения. Мейт Кичън се задължава да не разкрива Ваши лични данни на трети стрни, намиращи се извън Европейския Съюз при липса на съответните адекватни мерки за защита на данните.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?

Вие имате следните права относно Вашите лични данни, които се обработват от Мейт Кичън:

 1. Право на достъп;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на преносимост на данните;
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 5. Право да се иска ограничаване на обработването;
 6. Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Може да упражните всяко едно от гореописаните права като подадете официално запитване на адрес: гр.Благоевград, ж.к. Еленово, бл.33, вх.А, ап.10 или email: cook@matekitchen.com. За упражняване на Вашите права е необходимо по безспорен начин да се констатира самоличността на заявителя на искането за упражняване на права.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Промени в политиката за защита на личните данни

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Мейт Кичън се задължава да Ви уведоми за всички съществени промени в тази политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни е приета и в сила от месец октомври 2019 г.