1. ПРЕДМЕТ
  1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат правилата за използването на сайта и онлайн магазина, находящи се на https://matekitchen.com/ и отношенията, които възникват между MATE KITCHEN и всички лица, които ползват и закупуват стоки от онлайн магазина.
 1. ДЕФИНИЦИИ
  1. „НИЕ”, „MATE KITCHEN”, „ДРУЖЕСТВОТО”, „ПРОДАВАЧ” означава „МЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: ул. Света Екатерина № 3, кв. Павлово, район Витоша, 1618, гр. София, България, ЕИК 202280811, e-mail:  cook@matekitchen.com, който е търговец, осъществяващ продажба на стоки чрез онлайн магазин.
  2. „САЙТ” или „ПЛАТФОРМА” означава уебсайта на адрес: https://matekitchen.com/
  3. „АКАУНТ” означава раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
  4. „ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин, находящ се на https://matekitchen.com/ и предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
  5. „ПОЛЗВАТЕЛ” или „КЛИЕНТ” означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
  6. „КУПУВАЧ” означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
  7. „ПОТРЕБИТЕЛ” означава потребител по смисъла на §13 т. 1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”), а именно – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
  8. „ЛИЧНИ ДАННИ” означава лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно –        всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
  9. „ПАЗАРСКА КОЛИЧКА” означава секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;
  10. „ПОРЪЧКА” означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между MATE KITCHEN и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача през Платформата желанието си за купуване на Стоки от Платформата.
  11. „ДОГОВОР”- представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Платформата.
  12. „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“– означава наложен платеж по смисъла на §1 т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги („ЗПУ”), а именно – допълнителна услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.
  13. „ОБЩИ УСЛОВИЯ”– означава настоящите Общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
 2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  1. Общите условия на MATE KITCHEN обвързват всички ползватели на Платформата след предоставянето им и изричното съгласие с тях. Съгласието с Общите условия  на Платформата означава, че ползвателят се е запознал внимателно с тях и безусловно се е съгласил да ги спазва.
  2. MATE KITCHEN си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и/или промени в българското и европейско законодателство. Документът може да се противопостави на ползвателите и купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата и Ползвателят се е запознал с изменените Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, MATE KITCHEN ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на уебсайта на Платформата. MATE KITCHEN предоставя на Потребителите едноседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. Към всяка сделка през Платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.
  3. В случай, че някои от разпоредбите на настоящите Общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
  4. От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока.
  5. Публикуваните на сайта изображения на стоките имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри и/или описанията на продуктите да бъдат непълни.
  6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
  7. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. MATE KITCHEN не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 3. РЕГИСТРАЦИЯ
  1. Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрира ползвателя е необходимо да бъде пълнолетен /т.е. да е навършил 18 години/ и да попълни регистрационния формуляр, находящ се на адрес: https://matekitchen.com/moyat-profil/
  2. При успешно приключване на регистрацията ползвателят получава потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. Със създаването на акаунт ползвателят декларира, че е пълнолетен.
  3. В случай, че ползвателят не желае да регистрира акаунт, съществува възможност същият да пазарува като гост. Предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват в платформата на MATE KITCHEN.
 4. ЦЕНИ
  1. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като MATE KITCHEN си запазва правото, без предупреждение и по всяко време да ги променя.
  2. Цените по потвърдени от MATE KITCHEN онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ.
 5. ПОРЪЧКИ
  1. Поръчки могат да правят само ползватели, които са приели Общите условия.
  2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока/и през Платформата като направи поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него чрез попълване на формуляр за поръчка или от служител на MATE KITCHEN от негово име.
  3. Срещу предоставените от MATE KITCHEN стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Платформата е свързана със задължение за плащане от негова страна.
  4. MATE KITCHEN изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление MATE KITCHEN прави по електронен път (имейл) или по телефона.
  5. Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи MATE KITCHEN уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката/ите.
 6. ДОГОВОР
  1. Договорът за продажба от разстояние между MATE KITCHEN и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на MATE KITCHEN. Потвърждаването на сключен с MATE KITCHEN договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща или чрез SMS, изпратен на телефона, посочен от Купувача за контакт.
  2. Договорът за покупко-продажба, сключен между MATE KITCHEN и Купувача се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между страните.
 7. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
  1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки Клиент. MATE KITCHEN си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на MATE KITCHEN или трето лице. При това положение право на Клиента да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи MATE KITCHEN не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи вследствие на това действие.
  2. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с MATE KITCHEN на посочените адреси и телефони в раздел „контакти” на Платформата.
  3. MATE KITCHEN може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата за определен период от време.
  4. Направената от Клиента поръчка се заплаща чрез „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние). MATE KITCHEN начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от MATE KITCHEN.
  5. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
 8. ПЛАЩАНЕ
  1. Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез наложен платеж. Допълнителна информация за извършването на наложения платеж се съдържа на сайта на избрания от MATE KITCHEN куриерска компания – „СПИДИ“ АД.
  2. Всички плащания се извършват само в български лева.
  3. Съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупката. След изтичане на този срок MATE KITCHEN няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.
  4. В изпълнение на своите задължения, MATE KITCHEN ще съхранява счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски в сроковете, определени по закон.
 9. ДОСТАВКА
  1. Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва се извършва чрез
  2. Получаването на стоки става само в работното време на посочения в електронно потвърдената поръчка адрес, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.
  3. MATE KITCHEN не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване куриерската компания има право да начислява допълнителна такса („магазинаж“).
 10. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ
  1. При получаването на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира недостатъци, липсата на някоя от придружаващите я принадлежности и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена и Купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някоя от придружаващите я принадлежности и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 11. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ
  1. На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките.
  2. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако Потребителят е представил на MATE KITCHEN стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
  3. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на MATE KITCHEN не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на MATE KITCHEN за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на MATE KITCHEN рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
  4. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
   1. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   2. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
   3. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   4. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   5. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 12. ГАРАНЦИИ
  1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че MATE KITCHEN (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при приемането на Стоките и се прояви до две години след това, дори и да не е знаел за несъответствието. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП Потребителят може да предяви рекламация за Услугите в срок до четиринадесет дни от откриване на несъответствието на Услугите с договореното.
  2. Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходим оригиналният документ за пратката.
  3. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.
  4. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
   (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
   1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
   2. значимостта на несъответствието;
   3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
   (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
   (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
   (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
   (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
   1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
   2. намаляване на цената.
   (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
   (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
   (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
   (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
   (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 13. ОТГОВОРНОСТ
  1. MATE KITCHEN не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Купувача информация при извършване на Поръчка без регистрация. MATE KITCHEN не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
  2. MATE KITCHEN не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
  3. MATE KITCHEN не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.
 14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
  1. Всеки Ползвател и Купувач следва да се запознае с политиката за защита на лични данни и с политиката за използване на бисквитки, които се прилагат във всеки случай на използване функционалностите на сайта и са неразделна част от настоящите Общи условия.
 15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, което е извън контрола на страните и не може да бъде избегнато и включва, но не се ограничава до, пожар, наводнение, буря, бунтове, граждански безредици, война, ядрена авария и терористична дейност. В случай на форсмажорни обстоятелства MATE KITCHEN не носи отговорност за косвени загуби, които са страничен ефект на основната загуба или повреда, например загуба на печалба или загуба на възможност; или да не може да достави стоката или да отговори на някое от другите си задължения по настоящите Общи условия. Максималната отговорност на MATE KITCHEN към Купувачите за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с поръчката от Платформата ще бъде ограничена до общата цена на направената поръчка.
  2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ЮРИСДИКЦИЯ
  1. Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово.
  2. II от настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно [RM1] помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате възможност aа подадете жалба до:
   Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. „Славейков“ №4А, София 1000, България
  3. Евентуалните спорове, възникнали между MATE KITCHEN и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.