На 10.06.2019 г. „МЕЙТ КИЧЪН“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0663-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Създаване на кулинарни телевизионни предавания“.

Кратко описание на проекта

Фирма „МЕЙТ КИЧЪН“ ЕООД е ново дружество, развиващо дейността си в приоритетен сектор на НСНМСП 2014-2020 г., с основен КИД 59.11. „Производство на филми и телевизионни предавания“. С реализацията на настоящият проект, дружеството залага на изпълнението на дейности, които ще доведат до създаването на телевизионни предавания, рекламни спотове, филми и видеоклипове с кулинарна насоченост, които да водят до развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

За да се гарантира успешното изпълнение на тази основна цел, в проекта са заложени следните специфични за изпълнение специфични цели:

 1. Да се осигурят необходимите предпоставки за реализиране на пазара на ПИ, чрез наемане на квалифициран персонал 4 лица, наемане на помещение 1бр., закупуване на ДМА (технологично производствено оборудване) и изработване на интернет страница – 1бр., необходими за създаването на телевизионни предавания, филми, видеозаснемане реклами и др.
 2. Да се осигурят необходимите предпоставки за визуализация на проекта.

Заложените по проекта дейности ще се реализират със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 249 899.12 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 199 919.29 лв. (от които 169 931.39 лв. европейско и 29 987.90 лв. национално съфинансиране) и 49 979.83 лв. собствено съфинансиране на компанията.

Допустими дейности за изпълнение по проекта:

Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнени в рамките срока (15 месеца) за изпълнение на проекта, включват:

 • Реализиране на пазара на предприемаческа идея (дейността ще бъде осъществена чрез наемане на квалифициран персонал – 4 лица, закупуване на ДМА за създаване на телевизионни предавания (мултикомпонентни системи за професионална фотография -1 бр., професионално видеозаснемане – 1 бр., и професионална кухня – 1 бр., Интернет страница – 1 бр. и наем на работно помещение за 12 месеца).

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

С изпълнението на проектните дейности ще бъдат постигнати следни резултати по проекта:

 • Извършен подбор и наети 4 лица по проекта, които отговарят на изискванията на настоящата процедура и нуждите на работодателя.
  • Подбрани общо 4 лица, които да бъдат назначени в “МЕЙТ КИЧЪН” ЕООД на длъжности:
   • „Продуцент“ – 1 лице наето по проекта за 12 месеца на 8 ч. на ден;
   • „Програмен директор“- 1 лице наето по проекта за 12 мес. на 4 часа на ден;
   • „Редактор“ – 1 лице наето по проекта за 12 месеца на 8 ч. на ден;
   • „Оператор, камера (телевизия)“ – 1 лице наето по проекта за 12 месеца на 8 ч. на ден.
 • Сключени 4 бр. трудови договори и осигурена субсидирана заетост за период от 12 мес., съгласно разпоредбите на КТ с наетите лица;
 • Осигурено запазване на работните места (на минимум 3 места) след края на проекта;
 • Създадени условия и възможности за успешно стартиране и развитие на дейността на “МЕЙТ КИЧЪН” ЕООД.
 • Наем на работно помещение за 12 месеца:
 • Закупуване на ДМА: Мултикомпонентна система за професионална фотография – 1 бр., Мултикомпонентна система за професионално видеозаснемане – 1 бр. и Мултикомпонентна система за професионална кухня – 1 бр. Създаден технологичен капацитет на дружеството за извършване на дейността си.
 • Изработване на Интернет страница – 1 бр.
 • Изпълнени мерки по публичност и визуализация по проекта.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.024-0663-C01/ 10.06.2019 г. „Създаване на кулинарни телевизионни предавания“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „МЕЙТ КИЧЪН“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.